Smålands Miljöenergi vill bygg vinmöllor i Sååndom – Smålands miljöenergi vill bygga vindmöllor i Sundom

Smålands Miljöenergi vill bygg vinmöllor i Sååndom – Smålands miljöenergi vill bygga vindmöllor i Sundom

SÅÅNDOM.Bolaje Smålands miljöenergi je berädd att bygg in vindkrafts park me tri vindmöllor invä Västersvejin i Sååndom. He förutsätter att majoritetin åv 30-tale markägarer som berörs je me på notren å att utreijdningan visar att  e je möjligt.

E föslag ti arendeavtal på 25 år ha sändist ti markägaren å nö hoppas kraftverksbolaje att avtalen unditeknas så fort som möjligt. Tå e je jort startar utreijdninger. Om ti je positiv så ansköks e om bygglov fö tri vindkraftverk på 2-3 megawatt å in höjd på ca 100 meter.

På fridajin hadd bolajes represetanter informatör Jan Lundber å projektkordinator Otto Werneskog in snabbträff me markägare utan fö ungdomslokalin i byjjin.

Markägar Sune Träskelin, initiativtagar ti projektet, uppskattar at endast tri markägarer je imot.

Markägarin Mats Björkqvist vill int ha nain vindkraftspark längs Västersvejin. Han je heilt imot projekte å je rädd att markägaren sku var slavar und företaje.

Uvi Sätt åv Falktjin.. orginal jer undi källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=122460

– De kan lika bra försvinna härifrån och smälla upp sin vindkraft någon annanstans.

VASA. Bolaget Smålands miljöenergi är berett att bygga en vindkraftspark med tre vindmöllor invid Västersvägen i Sundom. Det förutsätter att majoriteten av 30-talet markägare som berörs är med på noterna och att utredningar visar att det är möjligt.

Ett förslag till arrendeavtal på 25 år har sänts till markägarna och nu hoppas kraftverksbolaget att avtalen undertecknas så fort som möjligt. När det är gjort startar utredningar. Om de är positiva ansöks om bygglov för tre vindkraftverk på 2-3 megawatt och en höjd på cirka 100 meter.

På fredagen hade bolagets representanter informatör Jan Lundberg och projektkoordinator Otto Werneskog en snabbträff med markägare utanför ungdomslokalen i byn. Markägaren Sune Träskelin, initiativtagare till projektet, uppskattar att endast tre markägare är emot.

Markägaren Mats Björkqvist vill inte ha någon vindkraftspark längs Västersvägen. Han är helt emot projektet och är rädd att markägarna skulle bli slavar under företaget.

– De kan lika bra försvinna härifrån och smälla upp sin vindkraft någon annanstans.