Stejinbrott var badplats – Stenbrott blir badplats

Stejinbrott var badplats – Stenbrott blir badplats

Sååndom. Innom in måna komber Sååndomboan att få skåda på skisser hu steijnbrote vä Myrgrundsvejin ska fövandlas ti e rekreationsområd me badstrand.

En så leeng sprängs e i he berg å krosas steijn ti grus invä Myrgrundsvejin i Sååndom. Område je viktigt fö Vasa stads gatusektion som just a jort e avtal me in ny entreprenör som ha inledd verksamheijtin tan fösta mars.

Ungefär 500.000 ton krossgrus ti gator å vägar men å ti försäljning räknar stadin me att enn ta ur Sååndomskojin undi ti  år som återstar åv täkttillstånde.

Sedan ska område som ingar i stadens nya bostadsområd i Sååndom återställas.

Inom in måna låvar planläggningsarkitekt Juhani Hallasmaa att invånaren å  all ar intressera ska få si ti fösta skissren på huhe gapande dagbrotte kuna förvandlas ti rekreationsområde me badstrand.

Invä dagbrotte vi Hallasmaajärn si små våningshus som me tanke på höjdskillnadren kuna byggas som terasshus.

Badplats i Myrgrundsskojin je  int na nytt påhitt. Enligt landskapsarkitekt Christine Bonn ha stan presenterat hanje  tanken reij tå täkttillstånde i tiiderna söktist å beviljadest.

Vbl besökt krossin telsammans me arbeijtschef Jan-Ove Ingo som övervakar entreprenadin.

Han tar int ställning ti visiondren om in framtrida badplats men kravet på att området ska återställas syns i he dagliga arbeijte i dagbrotte.

– Släntren ska ha in viss lutning tå verksamheijtin upphör å he måst entreprenörin beakt tå sprängningan utförs, säger Ingo.

Uvisätt åv Falktjin

Orginal: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=107876