Laestadianskt stormöt planeras på Söderfjäälin – Laestadianskt stormöte planeras på Söderfjärden

Laestadianskt stormöt planeras på Söderfjäälin – Laestadianskt stormöte planeras på Söderfjärden

SÅÅNDOM. Vasatraktins fritidsförening planerar e stormöt på Söderfjäälin i Sååndom såmarin 2015, föutsatt att makägaren jever låv. Vilken inverkan evenemange, som vänta lock 70.000 gamberlaestadianer, har på han unika miljön ha ifrågasättits, skriver kyrkpressen.

Söderfjäälin je in   gamber  meteoritkrater.

Matti Kyröläinen je uviinspektör på Närings-, trafik- å miljöcentralin i Södra Österbotten å säger att arrangemangen ur miljösynvinkel int kräver na särskild tillstånd.

– Vi har skåda uvi naturskyddsparagraferen å konsultera miljöministeriet. Vår tolkning je att e ur miljösynvinkel int behövs na särskild tillstånd fö att genomför stormöte. Polistillstånd, tillstånd fö avloppshantering å buldernivå krävs tärimot, säger an i Kyrkpressen.

He je Vasatraktens fridsförening (Vaasan Seudun Rauhanyhdistys) som star för planeringen åv he kommande stormöte. Planeringen starta fö sex år sedan.

Förhandlingarna me markägaren je enn  int slutförd.Var e int na  samförstånd ha laestadianan   alternativa planer förstormötet som entå  halls i Vasatraktin.

UVi Sätt åv Falktjin @ Sundom24.fi/Saandom.net

Orginal:

VASA. Vasatraktens fridförening planerar ett stormöte på Söderfjärden i Sundom sommaren 2015, förutsatt att markägarna ger lov. Vilken inverkan evenemanget, som väntas locka 70.000 gammallaestadianer, har på den unika miljön har ifrågasatts, skriver Kyrkpressen.

Söderfjärden är en gammal meteoritkrater.

Matti Kyröläinen är överinspektör på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och säger att arrangemangen ur miljösynvinkel inte kräver några särskilda tillstånd.

– Vi har sett över naturskyddsparagraferna och konsulterat miljöministeriet. Vår tolkning är att det ur miljösynvinkel inte behövs några särskilda tillstånd för att genomföra stormötet. Polistillstånd, tillstånd för avloppshantering och bullernivå krävs däremot, säger han i Kyrkpressen.

Det är Vasatraktens fridsförening (Vaasan Seudun Rauhanyhdistys) som står för planeringen av det kommande stormötet. Planeringen startade för sex år sedan.

Förhandlingarna med markägarna är ännu inte slutförda. Blir det inget samförstånd har laestadianerna alternativa planer för stormötet som i vilket fall som helst hålls i Vasatrakten.

Källo vbl : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=154258