Sååndom får eget K-market – Sundom får egen K-market

Sååndom får eget K-market – Sundom får egen K-market

Sååndom får eget K-market


Eva, Kenneth och Nichlas Stén driver familjeföretaget Stenco, som sysselsätter 20 anställda i Malax och Sundom. Foto: Privat (källa vbl.fi)

Sååndom. K-affär Sten’s i Sååndom var K-market å byter namn ti K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början åv maj. Renoverinjen åv lokalan ha reij påbörjadist.

I takt me förbättra omsättning känns tiidin mogen att åter ga me i K-gruppens kedjesamarbeijt fullt ut.

Så resonerar brödren Kenneth å Nichlas Stén tå butitchen i Sååndom uppgraderas ti K-market.

Renoverindjen, som ha börja, väntas var klar ti höstin.

Stenco i Malax fortsätter änn som sjölvständi K-affär.

-Vi vill följ me utvecklingen i Sååndom innan vi tar e beslut i Malax fö Stencos deil. Kesko ha pånytt börja lyss på köpmännens åsikter, he je viktit.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal /Källo Vbl : http://www.vasabladet.fi/Ekonomi/Story.aspx?linkID=151477

Sundom får egen K-market

VASA. K-affär Sten’s i Sundom blir K-market och byter namn till K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början av maj. Renoveringen av lokalerna har redan påbörjats.

I takt med förbättrad omsättning känns tiden mogen att åter gå med i K-gruppens kedjesamarbete fullt ut.

Så resonerar bröderna Kenneth och Nichlas Stén när butiken i Sundom uppgraderas till K-market.

Renoveringen, som påbörjats, väntas vara klar till hösten.

Stenco i Malax fortsätter ännu som självständig K-affär.

-Vi vill följa med utvecklingen i Sundom innan vi tar ett beslut i Malax för Stencos del. Kesko har igen börjat lyssna på köpmännens åsikter, det är viktigt.